Stanovy

Kolegium pro prevenci kriminality je nezávislou, dobrovolnou společenskou organizací, která sdružuje fyzické osoby s cílem organizovat aktivity na úseku prevence kriminality, zejména z řad preventistů obecních a městských policií.
Kolegium pro prevenci kriminality je samostatným právním subjektem s registrací podle zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění.

Název občanského sdružení

název sdružení: Kolegium pro prevenci kriminality

Sídlo sdružení

sídlo sdružení: Komenského 19, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01

Cíl činnosti sdružení

  1. Sdružení vyvíjí aktivity v oblasti prevence sociálně patologických jevů, sociální prevence kriminality, situační prevence kriminality, bezpečnosti silničního provozu.
  2. Hlavní formou dosahování cílů sdružení bude poskytování obecně prospěšných činností v oblastech prevence kriminality. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

Práva a povinnosti členů sdružení

  1. Členství ve sdružení: členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let, která je též bezúhonná, právnická osoba se sídlem na území ČR. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany osobních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
  2. Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení.
  3. Členové mají zejména tato práva: - podílet se na rozhodování o zásadních otázkách činnosti sdružení, - požadovat kontrolu činnosti a hospodaření sdružení, - požadovat informace o záležitostech sdružení a nahlížet do všech dokladů a účetních knih, - vystoupit ze sdružení ne však v nevhodné době a k újmě ostatních společníků, z vážných důvodů může vystoupit kdykoliv.
  4. Členové mají zejména tyto povinnosti: - vynaložit úsilí, znalosti a dovednosti ve prospěch společného podnikání, - řádně a včas plnit povinnosti vyplývající z těchto stanov, - zdržet se jednání, která by poškozovala zájmy sdružení, - zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které by mohly být zneužity proti sdružení, udržovat v tajnosti údaje týkající se jeho činnosti.
  5. Členské příspěvky nejsou stanoveny. Členské příspěvky může zavést pouze členská schůze na svém zasedání.
  6. Členství zaniká: doručením písemného oznámení člena o vystoupení. Toto oznámení přijímá výbor sdružení. Dále rozhodnutím členské schůze o vyloučení. Rovněž úmrtím nebo zánikem právnické osoby- člena sdružení a zánikem sdružení.
  7. Důsledky porušení povinností člena sdružení mohou být povinnost nahradit škodu vzniklou sdružení nebo ostatním členům v souvislosti s porušením povinnosti, a to ve výši skutečné škody a ušlého zisku, při vážném porušení povinností lze člena vyloučit a to pouze jednomyslným usnesením členské schůze do jednoho roku od okamžiku, kdy došlo k porušení této povinnosti.

Orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení

  1. Orgány sdružení jsou: členská schůze, výbor a předseda sdružení
  2. Členská schůze je nejvyšší orgán sdružení, schází se nejméně jednou za rok. Svolává ji výbor sdružení, a to pozvánkou zaslanou členům sdružení 15 dní před konáním členské schůze. Pozvánku lze zaslat písemně či elektronickou poštou, pokud bude pozvánka zaslána členovi elektronickou poštou je člen povinen její obdržení potvrdit pomocí elektronické pošty. V případě naléhavé potřeby, pokud to odůvodňuje stav, může být členská schůze svolána jakýmkoli prokazatelným způsobem s lhůtou, kterou určí svolavatel členské schůze. Pokud takováto situace nastane, pak je povinností členů sdružení zúčastnit se této členské schůze, či zajistit si pro tuto situaci plnomocníka, tak, aby byla přítomna alespoň polovina členů sdružení.
  3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
  4. Členská schůze schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení. Členská schůze schůze volí výbor sdružení. Členská schůze určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období.
  5. Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je pět let. Ze svého středu volí předsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení.
  6. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení.
  7. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení, jménem sdružení dále jednají všichni členové a to samostatně. O svém jednání vždy informují výbor sdružení.

Ustanovení o organizačních jednotkách sdružení (pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem)

  1. Organizační jednotky nejsou zřízeny.

Zásady hospodaření (rozumí se zdroj příjmů, způsob užití příjmů, kontrola hospodaření a podobně).

  1. Sdružení je neziskovou organizací.
  2. Případné příjmy sdružení budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Další příjmy sdružení mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtu sdružení. Revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy předkládá jeden ze členů výboru.

Ustanovení všeobecná a závěrečná

  1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, vzájemné vztahy mezi účastníky i ostatní právní vztahy se řídí těmito stanovami, a pokud tyto některé právní vztahy neupravují, ustanoveními zákona 83/1990 Sb.
  2. Tyto stanovy se vyhotovují ve 4 stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom a jeden bude založen k registraci sdružení. Účastníci svými podpisy stvrzují svou pravou svobodnou vůli založit sdružení v podobě upravené těmito stanovami.